• Gold Sponsor Gold Sponsor Gold Sponsor Gold Sponsor
 • Webshop
 • Gedragsregels

  DE 100 GEDRAGSREGELS VOOR SPELER, TRAINER, LEIDER, OUDER/VERZORGER, TOESCHOUWER, VRIJWILLIGER, SCHEIDSRECHTER EN GRENSRECHTER BIJ F.C. DELTA SPORTS ‘95 

  Speler:

  1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 
  2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden of meldt zich tijdig af bij de trainer/leider. 
  3. Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
  4. Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
  5. Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de trainingen of tijdens andere gelegenheden, tenzij na overleg met toestemming van de trainer.
  6. Speelt tijdens wedstrijden met het shirt in de broek.
  7. Toont respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
  8. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, assistent scheidsrechters en/of grensrechter, ook al is de speler het daar niet mee eens.
  9. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op de velden, doelen, kleedkamers en kantine.
  10. Maakt niet ongevraagd gebruik van andermans eigendommen en steelt niet.
  11. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
  12. Doucht na training en wedstrijd.
  13. Helpt mee met het schoonmaken van de kleedkamer.
  14. Meldt het aan de leider of een vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  15. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of leider.
  16. Helpt (op verzoek) mee met het klaarzetten van materialen voorafgaand aan de training en het verzamelen van materialen na de training.
  17. Onthoudt zich van (seksueel) intimiderend gedrag tegen andere spelers, trainers, leiders, ouders/verzorgers, toeschouwers, vrijwilligers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  18. Respecteert de privacy van anderen.
  19. Onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen, overlast en geweld van en tegen wie dan ook.

   Trainer
   :
  20. Vervult een voorbeeldfunctie voor het team in o.a. woord, gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
  21. Toont respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  22. Ziet erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden en materialen.
  23. Brengt spelers passie bij voor het spel en motiveert.
  24. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
  25. Zorgt na een training voor het opruimen van het veld door (o.a.) het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen, alsmede het verwijderen van eventuele overige materialen.
  26. Bepaalt in overleg met de leider de opstelling van het team, waarbij spelers niet worden voorgetrokken of achtergesteld en elke speler tot zijn recht komt.
  27. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de training en wedstrijden.
  28. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis.
  29. Een voor het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht bestemde kleedkamer wordt niet door een trainer van het mannelijk respectievelijk vrouwelijk geslacht betreden.
  30. Neemt deel aan de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  31. Ziet erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  32. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van een jeugdspeler worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
  33. Onthoudt zich van (seksueel) intimiderend gedrag tegen spelers, andere trainers, leiders, ouders/verzorgers, toeschouwers, vrijwilligers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  34. Verricht geen seksuele handelingen of onderhoudt geen seksuele relaties met spelers van wie zij de trainer zijn. Seksuele handelingen met een speler onder de 16 jaar zullen bovendien worden aangemerkt als seksueel misbruik.
  35. Respecteert de privacy van anderen.
  36. Onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen, overlast en geweld van en tegen wie dan ook.

   Leider
   :
  37. Vervult een voorbeeldfunctie voor het team in o.a. woord, gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
  38. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  39. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  40. Ontvangt bij thuiswedstrijden de begeleiding van de tegenpartij en de scheidsrechter en stelt zich hierbij op als een goed gastheer.
  41. Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
  42. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis, waarbij, in geval van een gemengd team, zo mogelijk, gescheiden kan worden gedoucht.
  43. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
  44. Regelt het vervoer bij uitwedstrijden. 
  45. Draagt zorg voor de spelerspassen.
  46. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
  47. Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
  48. Organiseert het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen als er geen wedstrijd op dat veld meer wordt gespeeld.
  49. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis.
  50. Een voor het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht bestemde kleedkamer wordt niet door een leider van het mannelijk respectievelijk vrouwelijk geslacht betreden.
  51. Bezoekt, indien mogelijk, de trainingen van zijn team.
  52. Neemt deel aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
  53. Bewaakt het wasschema en de teamkleding.
  54. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  55. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
  56. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van een jeugdspeler worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
  57. Onthoudt zich van (seksueel) intimiderend gedrag tegen spelers, trainers, andere leiders, ouders/verzorgers, toeschouwers, vrijwilligers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  58. Respecteert de privacy van anderen.
  59. Onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen, overlast en geweld van en tegen wie dan ook.

   Ouder / verzorger / toeschouwer:
  60. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  61. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
  62. Houdt zich afzijdig van de trainer en begeleiding van het team en komt dus ook niet in de kleedkamer (tijdens de rustpauze), tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding.
  63. Mag spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  64. Doet mee in de wasbeurten van de kleding van het team.
  65. Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  66. Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  67. Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  68. Voldoet op tijd de contributie.
  69. Meldt kritiek, op- en/of aanmerkingen op trainer, leiding of organisatie bij de desbetreffende trainer, coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
  70. Onthoudt zich van (seksueel) intimiderend gedrag tegen spelers, trainers, leiders, andere ouders/verzorgers, toeschouwers, vrijwilligers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  71. Respecteert de privacy van anderen.
  72. Onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen, overlast en geweld van en tegen wie dan ook.

   Vrijwilliger:
  73. Ziet erop toe dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  74. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van deze gedragsregels contact op met de begeleider van het desbetreffende team of, indien dit niet mogelijk is, met een vertegenwoordiger van de vereniging.
  75. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  76. Toont respect voor anderen.
  77. Is zuinig op kleding en materialen van de club.
  78. Onthoudt zich van (seksueel) intimiderend gedrag tegen spelers, trainers, leiders, ouders/verzorgers, toeschouwers, andere vrijwilligers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  79. Respecteert de privacy van anderen.
  80. Onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren, kwetsen, overlast en geweld van en tegen wie dan ook.

   Scheidsrechter / assistent-scheidsrechter / grensrechter
  81. Stelt het spelplezier voorop en stelt zich terughoudend op met ingrijpen.
  82. Vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van gewenst gedrag op en rond het veld.
  83. Spreekt spelers aan op onsportief gedrag op het veld.
  84. Spreekt toeschouwers aan op ongewenst gedrag langs de lijn (zoals fysiek en verbaal geweld en aansporen tot onsportief gedrag).
  85. Is objectief, onpartijdig, resoluut en beleefd in het constateren en communiceren van fouten en overtredingen.

   M.b.t. het gebruik van alcohol, tabak en drugs
  86. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  87. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdagen voor 12.00 uur verboden.
  88. Het is ten strengste verboden te roken in de kantine en de kleedkamers of wanneer men het tenue van de club draagt.
  89. Drugsbezit en drugsgebruik op en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld-/complexverbod.

   Op en rond het sportcomplex
  90. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
  91. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen, dus ook niet op het terras.
  92. Indien je op het terras gaat zitten, breng je je spullen zelf terug naar de kantine.
  93. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels. Voeten horen niet op een stoel.
  94. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
  95. Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  96. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  97. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst.
  98. Auto's worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  99. De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid, vrijhouden.
  100. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

  Indien iemand zich niet houdt aan één van deze gedragsregels staat het een ieder vrij dit te melden aan de Tuchtcommissie, die bevoegd is een dergelijke overtreding te beoordelen en eventueel te bestraffen conform het Tuchtreglement.