Algemene Ledenvergadering op Donderdag 28 april

Beste leden van FC Delta Sports ’95

Het bestuur nodigt de leden en de ouders of verzorgers van onze jeugdleden (< 16 jaar) uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op donderdag 28 april 2022 om 19.30 uur. Deze ledenvergadering zal weer “ouderwets” in ons clubgebouw gehouden worden. Conform de statuten is deze vergadering alleen toegankelijk voor leden of een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van onze jeugdleden (<16 jaar).

Het bijwonen van de ALV is de ultieme gelegenheid om de vereniging beter te leren kennen, je vragen te stellen maar ook je stem te laten horen over besluiten waarover alleen de aanwezige leden kunnen stemmen.

Op de agenda staan diverse belangrijke punten, zoals de goedkeuring van de jaarrekening 2020/2021, de financiële verwachting voor het lopende boekjaar 2021/2022, de verhoging van de contributie en de begroting 2022/2023 die goedgekeurd moeten worden.

Agenda ALV 28 april 2022  (aanvang 19.30 uur)

  1. Opening
  2. Notulen ALV 29 april 2021
  3. Jaarrekening 2020/2021
  4. Verwachtingen resultaat 2021/2022
  5. Mededelingen bestuur

Pauze

  1. Bestuursverkiezing (Sander van Luijk is aftredend maar stelt zich herkiesbaar)
  2. Voorstel contributie verhoging
  3. Begroting 2022/2023
  4. Rondvraag & sluiting

De notulen van de ALV van 29 april 2021 en de samenvatting van de jaarrekening 2020/2021 en de begroting 2022/2023 kunnen opgevraagd worden via secretaris@deltasports.nl

De jaarrekening 2020/2021 en de begroting 2022/2023 worden tijdens de ALV in hoofdlijnen besproken en toegelicht.
Leden die meer gedetailleerde informatie willen over de jaarrekening en begroting, worden hiervoor in de gelegenheid gesteld.
Stuur hiervoor een e-mail naar penningmeester@deltasports.nl   Je ontvangt dan een uitnodiging voor een afspraak zodat je voor de ALV meer detail inzicht kunt krijgen en vragen kunt stellen aan onze penningmeester.

Namens het Bestuur

Theun Helms
Secretaris FC Delta Sports ’95

Deel:

Ander nieuws

Belangrijke mededeling: