Financiën van onze club

Financiën van onze club

Intussen zit de eerste helft van het lopende seizoen er op. Vorig seizoen werden wij in de laatste 4 maanden hard geraakt door de coronacrisis. Nu maken wij hetzelfde weer mee maar dan al snel aan het begin van het seizoen en het einde is nog niet in zicht. De competities zijn voorlopig stilgelegd en de kantine is dicht. Hierdoor wordt iedereen in de club geraakt – ook de clubkas.                  Als bestuur doen wij er alles aan om het gat van verloren kantine-inkomsten zo veel als mogelijk te dichten. Wij kijken scherp naar onze kosten en waar eventueel bezuinigd kan worden, maken gebruik van alle financiële steun die door de diverse overheden geboden worden en wachten af wat gemeente en KNVB ons te bieden hebben op het gebied van maandelijkse lasten en huur van het complex. Voorzichtige schattingen van de reeds opgelopen en nog te verwachten schade komen al gauw uit op een bedrag van € 120.000.

Desondanks hebben wij besloten om de vergoedingen van onze trouwe vrijwilligers onverkort uit te betalen, nu in december maar ook straks in mei. Enkele vrijwilligers hebben om de club te steunen aangegeven geheel of gedeeltelijk af te zien van hun vergoeding.  Veel leden vragen zich af of zij een deel van hun contributie kunnen terugkrijgen omdat er niet gevoetbald kan of kon worden. In het bestuur hebben wij hierover uitgebreid gesproken en gekeken wat de mogelijkheden zijn. De conclusies van dit moment zijn vrij duidelijk: restitutie van contributie maakt het actuele financiële probleem voor de club nog groter dan het al is. Een eenvoudig rekensommetje leert dat wanneer wij dit seizoen aan ieder lid € 75 zouden terugbetalen er zeker nog eens € 100.000 nodig is, een bedrag dat wij niet hebben. Dan staat al gauw het voortbestaan van onze club op het spel.

Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat wij afwachten tot de schade in volle omvang bekend is – naar verwachting is dat aan het einde van het lopende seizoen. Denkbaar zijn op dat moment de volgende scenario’s:

– de contributie betalende leden een nog te bepalen tegoed te verstrekken per persoon of team voor komend seizoen (korting)

– een symbolisch bedrag aan alle leden uit te keren zodra onze banktegoeden dit toelaten

– geen restitutie omdat de voetbalactiviteiten weer snel opgepakt mogen worden

Tot die tijd zal het bestuur geen harde toezeggingen doen of maatregelen nemen. Daarvoor is de situatie momenteel nog te onzeker en hebben wij nog met te veel onduidelijkheden te maken. Zodra enige helderheid gaat ontstaan, komen wij als bestuur met verdere mededelingen, uiterlijk in mei 2021.

Investeringen

In maart 2020 hebben wij onze business case over optimalisatie van ons sportpark aan de gemeente Houten aangeboden. Ondanks Corona hebben wij intussen een keuze gemaakt  voor vervanging van de bestaande veldverlichting en de uiteindelijke offerte goedgekeurd. Voor deze investering ontvangen wij subsidie en gaan wij een lening aan. Deze investering raakt onze eigen middelen niet en heeft geen invloed op ons resultaat van het lopende seizoen.

De gemeente is gevraagd om z.s.m. 6 additionele kleedlokalen te realiseren. Dit is ook een grote investering maar zal geen invloed hebben op de hoogte van de huur van het sportpark. Hiermee wordt recht gedaan aan noodzakelijke voorzieningen die bij een vereniging van onze omvang en het bestaande complex horen.

Daarnaast hebben wij de gemeente verzocht binnen 1-2 jaar van een bestaand grasveld een kunstgrasveld in te richten. Daarmee proberen wij het aantal afgelaste wedstrijden per seizoen te verlagen en bij slecht weer doordeweeks ook bij het noodprogramma alle teams meer ruimte te bieden. Dit zal te zijner tijd wel een verhoging van de huur tot gevolg hebben. Wij gaan er van uit dat wij dan het corona tijdperk en de negatieve invloed op onze vereniging financiën achter ons gelaten hebben.

Namens het bestuur,

Wilfried Hess (penningmeester)

 

Deel:

Ander nieuws

Belangrijke mededeling: