Samenvatting van de ALV van 29 april 2021

Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging is de Algemene Ledenvergadering online gehouden in plaats van een fysieke bijeenkomst.

Helaas heeft dit niet geresulteerd in een hoger aantal “aanwezige” leden. Het aantal aanmeldingen bleef teleurstellend laag met ongeveer 35 op ruim 1300 leden. Tijdens de online vergadering bleek het werkelijke aantal deelnemers dat heeft ingelogd rond de 25 schommelde.

De belangrijkste punten op de agenda waren:

De jaarrekening 2019-2020 

– Corona raakt vereniging hard (€ -70.000 ex btw omzet kantine)

– Compensatie door steun van overheid, leveranciers enz.

– Minder variabele kosten (inkoop kantine, kosten KNVB)

– Resultaat desondanks positief: € + 9.503

Na beantwoording van de gestelde vragen is de jaarrekening via een online stemming unanium door de leden goedgekeurd.

Verwachtingen resultaat 2020-2021

Ook in het lopende boekjaar kregen wij vanaf begin oktober ‘20 te maken met een kantinesluiting en stillegging van de competities. De financiële impact hiervan is naar verwachting 2 x zo groot als in het voorgaande boekjaar en dus zeer ernstig. Het bestuur heeft ook nu gebruik gemaakt van bestaande steunmaatregelen van de overheid, op onze aanvraag is inmiddels 45 % van de huur van 1 kwartaal door de gemeente kwijtgescholden en uitstel van betaling verleend. Los van corona is een wettelijk bestaande BOSA subsidie (bouw en onderhoudskosten sportaccommodaties) in nov. ‘20 aangevraagd, toegekend en inmiddels ontvangen.  Net als in het afgelopen jaar rekenen wij op lagere variabele kosten (minder inkoop kantine, minder kosten voor activiteiten, korting op kosten van de KNVB). Wij verwachten een lager maar maar wel een klein positief resultaat en een liquiditeit die vergelijkbaar is met die van het boekjaar per 30-6-2020. Hierdoor kunnen crisismaatregelen worden voorkomen zoals het verhogen van de contributies.

Mededelingen bestuur

Status veldverlichting De veldverlichting van alle velden zal in juni of begin van het nieuwe seizoen vervangen worden door LED verlichting. Deze investering is al in de ALV van 1 juli 2020 besproken. Waarom investeren in LED veldverlichting in een tijd dat er niet gevoetbald kan worden, de kantine dicht vanwege corona?

 • De verlichting is 20 jaar oud waardoor onderhoud en kosten van vervanging van lampen toeneemt.
 • Uitstel van vervanging is in tijd uitgedrukt beperkt mogelijk.
 • Kwaliteit verlichting. Zowel van spelers scheidsrechters waren er klachten over slechte spreiding van het licht op de velden.
 • De huidige verlichting verbruikt enorm veel stroom. Ons stroomverbruik zal met LED verlichting meer dan halveren.
 • Op dit moment 30% BOSA subsidie. Deze subsidie zal komende jaren eerder lager en misschien zelfs afgeschaft gaan worden.
 • Deze investering kost de vereniging geen liquiditeit a.g.v. subsidie en lening.
 • Naast betere kwaliteit is er verschil in training en wedstrijd verlichting. LED kan ook direct aan of uit gezet worden als er een veld tijdelijk niet verlicht hoeft te worden.

Status Kiosk deze verkeert in slechte staat en zal deze zomer vervangen worden. Ook deze investering kon niet veel langer uitgesteld worden en dit extra verkooppunt is op zaterdagen nodig om de drukte te spreiden. Bovendien kan na de verbouwing het assortiment in de kiosk verbreed worden hetgeen de omzet ook ten goede zal komen. Deze investering zal zich terug verdienen.

Status m.b.t. uitbreiding kleedkamers Gezien het aantal teams is het aantal kleedkamers te laag en dit zorgt voor chaos, overlast en klachten op drukke zaterdagen. Deze investering moet de Gemeente betalen immers de kleedkamers zijn onderdeel van het complex dat wij huren van de Gemeente. En omdat hier geen extra inkomsten tegenover staan is de bereidheid van de Gemeente om hierin te investeren op z’n zachts gezegd zeer terughoudend. De uitbreiding van het aantal kleedkamers is ook belangrijk om hierboven op vergader en opbergruimte te realiseren en een extra verkooppunt op het dakterras. Deze investering zullen wij zelf moeten gaan financieren. Zonder uitbreiding kleedkamers ook geen uitbreiding hierboven.

-Tegemoetkoming contributie zaal & senioren leden. Deze groep leden heeft in tegenstelling tot de jeugdleden niet of nauwelijks kunnen trainen of voetballen. Daarom overweegt het bestuur om deze groep leden die desondanks ook in het nieuwe seizoen lid blijven enigszins financieel tegemoet te komen. Op welke wijze en voor welke bedrag zal eind mei een besluit genomen worden zodra wij een goede inschatting kunnen maken van onze financiele positie en onze liquiditeit aan het einde van dit seizoen.

-Invoering cashless betalen Hierover heeft al een nieuwsbericht op onze site gestaan en vanaf het nieuwe seizoen kan er alleen nog op digitale wijze betaalt worden en zullen er oplaadbare passen beschikbaar komen waar leden of ouders van leden een bedrag op kunnen zetten zodat ook de jeugd zonder pas of bankrekening iets kan kopen in de kantine.

-Vacatures & vrijwilligers Dit onderwerp komt jaarlijks terug in de ALV en in verschillende commissie en bestuursvergaderingen. In december hebben wij aan alle leden een kaart/brochure gestuurd met een oproep om zich in te zetten voor de vereniging. Dit heeft op 1300 leden geresulteerd in het invullen van drie vacatures. Desondanks staan er op dit moment op onze site nog vacatures open voor:

 • 1e Penningmeester
 • Voorzitter
 • Sponsorcommissie (cruciaal voor de inkomsten van onze vereniging) Sietze vd Wal doet dit al geruime tijd alleen en heeft dringend versterking nodig.
 • Man/Vrouw van dienst (met name op de zaterdag)
 • Coördinator meisjes onderbouw

Daarnaast vraagt de organisatie van activiteiten, zeker in ons jubileumjaar, extra menskracht om dit te helpen organiseren. Wij beseffen ons dat het benoemen van dit probleem tijdens een ALV met amper 30 deelnemers waarvan de meeste al actief betrokken zijn bij de vereniging, dit probleem niet oplost. Als bestuur staan wij open voor suggesties om deze negatieve spiraal te doorbreken. Want als dit niet lukt betekent dit dat wij steeds meer moeten gaan uitbesteden of moeten laten liggen hetgeen betekent: daling van inkomsten en hogere kosten met als gevolg het extra moeten verhogen van contributie en consumpties in kantine en keuken.

Begroting 2021/2020 Highlights (t.o.v. vorige begroting)

 • Lagere contributie inkomsten (minder netto ledengroei).
 • Meer kantine inkomsten.
 • Vrijval reserve jubileum.
 • Kosten voetballende commissies stabiel.
 • Meer afschrijvingen (aanbouw Wedstrijdzaken + LED verlichting velden).

De begroting is gebaseerd op een “normaal” jaar waarbij er weer gewoon gespeeld kan worden en de kantine zonder beperkingen open is. Het positieve resultaat dat is begroot ligt in lijn met de vorige begroting. Uitslag stemming: begroting 2021/2020 is goedgekeurd met 22 stemmen voor en 1 tegen.

Voordracht Peter Wegereef als voorzitter jeugdcommissie Uitslag stemming: geen tegenstemmers, Peter is benoemd.

Voordracht Bram de Geus als voorzitter Senioren commissie Uitslag stemming: geen tegenstemmers Bram is benoemd.

Bestuursverkiezingen Cees Hogenes, Wilfried Hess en Theun Helms zijn aftredend. Wilfried stelt zich NIET herkiesbaar, dit betekent dat de vereniging na 30 juni 2021 geen penningmeester heeft. Gezien het belang van deze functie voor de financiën van de vereniging een ongewenste situatie die zo snel mogelijk opgelost moet worden.

Bij gebrek aan een opvolger als voorzitter, stelt Cees Hogenes zich toch herkiesbaar maar zal aftreden zodra er een geschikte opvolger gevonden is. Theun Helms stelt zich als secretaris opnieuw verkiesbaar voor een termijn van 3 jaar.  Zowel Cees Hogenes als Theun Helms zijn unaniem benoemd in hun functie.

Viering Jubileum 25 jaar FC Delta Sports ’95 Veel plannen om ons jubileum te vieren zijn on hold gezet vanwege Corona. Wij zijn van plan ons jubileum met een half jaar vertraging toch te vieren aankomend seizoen. Op dit moment beperken wij ons gezien alle onzekerheid tot het uitbrengen van een jubileumboek en een wedstrijd tegen oud betaald voetbalspelers. Deze wedstrijd staat nog gepland op zaterdag 3 juli maar zal misschien uitgesteld worden naar 2022.

 

Deel:

Ander nieuws