Verslag extra ALV i.v.m. verhoging contributie en invoering automatische prijsindex

Op dinsdag 24 mei 2022 heeft er een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden, zodat er een besluit kon worden genomen over het voorstel van het bestuur de contributie met ingang van het seizoen 2022/2023 te verhogen en de invoering van een automatische verhoging van de contributie op grond van het CPI (Consumenten Prijs Indexcijfer) van het CBS met ingang van het daarop volgende seizoen mogelijk te maken.

Op 29 april 2022 stond er een bericht op de website dat er tijdens de ledenvergadering op donderdag 28 april 2022 onvoldoende leden waren om een rechtsgeldig besluit te nemen, maar strikt genomen is dat niet juist. Over de verhoging van de contributie is toen immers gestemd en het voorstel van het bestuur is aangenomen. Artikel 17 lid 7 van onze Statuten bepaalt nl. dat alle voorstellen over zaken (waaronder de contributie valt) worden beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Omdat er tijdens de ledenvergadering van 28 april 2022 niet is gestemd over de indexering van de contributie is besloten (toch) een nieuwe ALV plaats te laten vinden, zodat het voorstel ten aanzien van de verhoging van de contributie nogmaals kan worden voorgelegd en er direct over de indexering kon worden gestemd. Hierbij speelt mee dat er op 28 april 2022 misschien leden wel wilden komen, maar dat niet konden i.v.m. vakantie. Op grond van de wet waren wij echter genoodzaakt uiterlijk eind april een ALV plaats te laten vinden, omdat de jaarrekening over het seizoen 2020/2021 moest worden goedgekeurd.

In ieder geval is dinsdag 24 mei 2002 zowel het besluit over het voorstel van het bestuur de contributie met ingang van het seizoen 2022/2023 te verhogen en de invoering van een automatische verhoging van de contributie op grond van het CPI (Consumenten Prijs Indexcijfer) van het CBS aangenomen omdat een meerderheid van de aanwezige leden voor stemden (16 leden aanwezig plus 4 volmacht stemmen). Uitslag stemming zowel t.a.v. contributieverhoging als invoering automatische prijsindex was 13 stemmen voor en 7 tegen waarmee beide voorstellen zijn goedgekeurd).

In principe is enkel voor de wijziging van Statuten en het Huishoudelijk reglement vaak een 2e ALV noodzakelijk, omdat voor wijzigingen hiervan bij een ALV 2/3e van het aantal leden aanwezig dient te zijn. Uiteraard is dit lastig met een club met zoveel leden, zodat er dan een 2e ALV moet plaatsvinden, waarna een besluit kon worden genomen door bij die 2e ALV aanwezige leden.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Sander van Luijk (sander.vanluijk@deltasports.nl)

De vastgestelde contributie voor het volgende seizoen kunt u vinden via deze link: contributies 2022-2023

Deel:

Ander nieuws

Belangrijke mededeling: